Natječaji

05.12.2023. // Urbanističko-arhitektonski natječaj za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku

Grad Osijek raspisuje, a Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO) organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, I stupnja složenosti, Urbanističko-arhitektonski natječaj za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku.

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 149-23/OS-UA/NJN
Evidencijski broj nabave: 23-33

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je
GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9, Osijek, OIB: 30050049642
telefon: +(385) 031/229-229; internetska adresa: www.osijek.hr
e-mail: [email protected]
odgovorna osoba: Ivan Radić, mag.oec., gradonačelnik
osoba za kontakt: Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh. - 031/229-229

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je
Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, Osijek, OIB: 36694158737
internetska adresa: www.daos.hr; e-mail: [email protected]
odgovorna osoba: Srđan Basrak, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, Osijek, OIB: 36694158737
internetska adresa: www.daos.hr; e-mail: [email protected]
Autor: Srđan Basrak dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Suradnik: Juraj Kopić, mag.ing.arch.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja odnosno stručne podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku.
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku je:
- odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog urbanističkog rješenja, koje će biti stručna podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku.
Opći ciljevi urbanističko-arhitektonskog natječaja za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku su:
- urbana obnova i uređenje bivšeg industrijskog kompleksa, a danas zapuštenog središnjeg dijela grada, koji će svojim stambenim, poslovnim, javnim i ostalim funkcijama doprinijeti urbanom povezivanju središta Osijeka
- poboljšanje javnih prostora: stvaranje dobro planiranih i privlačnih javnih prostora koji će poticati socijalne interakcije, rekreaciju i okupljanje građana
- povezivanje s okolnim područjem: osiguravanje povezanosti prostora bivše ljevaonice s okolnim dijelovima grada kako bi se olakšala mobilnost stanovnika, promoviralo održivo kretanje i smanjila potreba za automobilskim prometom; planirati pješačke komunikacije koje povezuju Sveučilišni kampus na istoku i Vijenac Ivana Meštrovića na zapadu
- promicanje korištenja javnog prijevoza, posebice tramvajskog i autobusnog koji se nalaze u neposrednoj blizini, te afirmiranje korištenja željezničkog prometa i mogućnost integracije s javnim gradskim prijevozom
- rješavanje prometa u mirovanju vodeći računa o mogućnostima etapne ili fazne izgradnje, te omogućavanjem prijelaznih i privremenih rješenja tijekom realizacije; ograničiti kolni promet na nužno potreban za funkcioniranje planiranih sadržaja
- očuvanje industrijske baštine: sačuvati i naglasiti povijesne industrijske elemente i zgrade koje su važan dio kulturne baštine grada Osijeka; pokušati pronaći kreativne načine za prenamjenu starih industrijskih zgrada kako bi zadržale svoj identitet i vrijednost.; uključiti kulturne i edukativne elemente koji će doprinijeti podizanju svijesti o povijesti i važnosti industrijskog naslijeđa OLT-a
- diverzitet funkcija: potaknuti multifunkcionalnost unutar prostora bivše ljevaonice, uključujući stambene, poslovne, javne i društvene namjene
- održivost i ekološka osviještenost: integrirati princip održivog razvoja u planiranju kako bi se postigla energetska učinkovitost, smanjenje otpada i zaštita prirodnih resursa; promicati zelene tehnologije i ekološki prihvatljive rješenja
- funkcionalnost infrastrukture: osvježiti i poboljšati prometnu i komunalnu infrastrukturu prostora kako bi podržala nove funkcije i aktivnosti.

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

DOKUMENTACIJA
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama Provoditelja tj. Društva arhitekata grada Osijeka (DAO) (www.daos.hr) i Raspisivača GRADA OSIJEKA (http://www.osijek.hr).

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: LINK

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 05.12.2023. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 29.12.2023. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu [email protected] ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN).
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na www.daos.hr i www.osijek.hr do 15.01.2024. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 01.03.2024. godine do 16:00 h, u Pisarnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, (s naznakom: Javni Natječaj OLT– ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 42.500,00 eura neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:
1. nagrada: 17.000,00 eura
2. nagrada: 10.625,00 eura
3. nagrada: 6.375,00 eura
4. nagrada: 5.100,00 eura
5. nagrada: 3.400,00 eura
Sve nagrade i naknade obračunavaju se i isplaćuju uvećane za pripadajući porez.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
1. prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja - predsjednik OS
2. prof.dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja
3. Azra Suljić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja
4. Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača
5. Ranko Radunović, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Oliver Grigić, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
1. Juraj Kopić, mag.ing.arch. - predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja:
1. Srđan Basrak, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
- predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja
- koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
- čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
- koji nisu u skladu s Programom i ostalim uvjetima Natječaja
Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja ( u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga) i Programom, pri ocjenjivanju radova valorizirat će se uspješnost predloženih urbanističkih rješenja u postizanju ciljeva i zadataka zadanih Programom, što se osobito odnosi na:
- kvalitetu i prepoznatljivost urbanističkog rješenja u smislu prijedloga sveobuhvatne urbane regeneracije prostora bivše ljevaonice, transformacije prostora bivše industrijske zone i stvaranja novog identiteta uz očuvanje industrijske baštine
- doprinos uspostavljanju i oblikovanju novih javnih površina
- doprinos uspostavljanju kvalitetnih i sigurnih veza s prostorom kompleksa Sveučilišta i stanovanjem zapadno od obuhvata
- doprinos uspostavljanju kvalitetnog i sigurnog cestovnog prometa i etapne realizacije planiranih parkirališno - garažnih kapaciteta unutar obuhvata
- doprinos planiranju i međuodnosu predloženih sadržaja različitih namjena koji će osigurati korištenje prostora tijekom cijelog dana
- kvalitetno integriranje prostora bivše ljevaonice u kontaktno područje obuhvata – povezivanjem u prometnu mrežu s naglaskom na pješački i biciklistički promet, odabirom oblikovanja i sadržaja, zaštitom vrijednih vizura itd.
- inovativnost prostornih rješenja, uspješnost u usklađivanju s postavkama zelenih i održivih gradova, kao i u prepoznavanju vrijednosti i potencijala lokacije prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima
- fleksibilnost urbanističkih rješenja (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju, itd.)
- kvalitetu i usklađenost programa izgradnje i uređenja prostora, predloženih sadržaja i kapaciteta u odnosu na prethodno navedene kriterije, stupanj razrade i provedivost programa izgradnje.

Raspisivač natječaja će izradu prostorno-planske dokumentacije ugovoriti s autorom/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete iz natječaja, odnosno osobom ovlaštenom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koju predloži autor/i prvonagrađenog rada.
Ponuditelj se obvezuje Urbanistički plan uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku izraditi u mjerilu 1:1000.
Autor je obvezan prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije pridržavati se uputa raspisivača, sudjelovati u cjelokupnom postupku donošenja istog (sudjelovanje u javnoj/javnim raspravama uključujući pripremu odgovora na eventualna pitanja/primjedbe te možebitne dorade), izraditi konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja te u slučaju potrebe istu prezentirati/davati odgovore na eventualna pitanja/primjedbe na sjednici Gradskog vijeća.
Vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji će se naknadno sklopiti na temelju Pravilnika o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Grada Osijeka za nabavu roba usluga i radova, iznosi 24.000,00 eura bez PDV-a i obuhvaća sve poslove potrebne za izradu i donošenje UPU-a prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). U postupku sklapanja ugovora Autor će morati dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% ugovorenog iznosa.