Natječaji

19.03.2024. // REZULTATI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA ZA ODABIR RJEŠENJA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE LJEVAONICE (OLT) U OSIJEKU

REZULTATI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA ZA ODABIR RJEŠENJA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE LJEVAONICE (OLT) U OSIJEKU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 23-33
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 149-23/OS-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9, Osijek, OIB: 30050049642; telefon: +(385) 031/229-229; e-mail: [email protected]; internetska adresa: www.osijek.hr; odgovorna osoba: Ivan Radić, mag.oec., gradonačelnik; osoba za kontakt: Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh.

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, Osijek, OIB: 36694158737; e-mail: [email protected]; internetska adresa: www.daos.hr; odgovorna osoba: Srđan Basrak, dipl.ing.arh.

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

Na javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, I stupnja složenosti, urbanističko-arhitektonski natječaj za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku koji je trajao od 05.12.2023. do 01.03.2024. do 16:00 sati, u propisanom roku pristiglo je 9 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, prof.dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Azra Suljić, dipl.ing.arh., Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh. i Oliver Grigić, dipl.ing.arh., na 3. sjednici održanoj 9. i 10. ožujka 2024. godine. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 17.000,00 eura - rad pod šifrom “3”

Autori:
Siniša Bodrožić
Filip Šrajer
Ivan Jovanovac

Suradnici:
Lucija Kevrić
Fran Polan
Tomislav Grgurić
Darko Pavor

PLAKATI

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 10.625,00 eura - rad pod šifrom “4”

Autori:
SKROZ d.o.o.
Projektni tim:
Dorotea Klinčić, mag.ing.arh.
Marija Matić, mag.ing.arh.
Vili Rakita, mag.ing.arh.
Ivana Žalac, dipl.ing.arh.
Marin Jelčić, dipl.ing.arh.
mr.sc. Daniela Škarica, dipl.ing.arh.
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.

PLAKATI

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 6.375,00 eura - rad pod šifrom “5”

Autori:
ATMOSFERA d.o.o.
Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
Davor Silov, dipl.ing.arh.
Kristina Rogić, mag.ing.arh.
Leila Daoud, mag.ing.arh.

Suradnica:
Malgorzata Lodzinska - 3D

PLAKATI

4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 5.100,00 eura - rad pod šifrom “8”

Autori:
7111 d.o.o.
Saša Košuta
Vana Pavlić

Suradnici:
Krešimir Borošak
Sara Ivoš
Mia Šolaja

Stručnjak:
Sandra Jakopec

PLAKATI

5. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 3.400,00 eura - rad pod šifrom “9”

Autori:
Ivan Cingel
Danijela Koški

Suradnici:
Matija Palijan
Luka Vidaković
Timon Blaž Zečević

PLAKATI

6. MJESTO - rad pod šifrom “7”

Autori:
Jana Čulek
Lucija Grofelnik

PLAKATI

7. MJESTO - rad pod šifrom “1”

Autor:
Karlo Ugarković, mag.ing.arch. et urb.

Suradnica:
Stefani Majčica, mag.ing.arch. et urb.

PLAKATI

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, Osijek, OIB: 36694158737; e-mail: [email protected]; internetska adresa: www.daos.hr; autor: Srđan Basrak dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt (A 3383); suradnik: Juraj Kopić, mag.ing.arch.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi Ocjenjivačkog suda:
1. prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja - predsjednik OS
2. prof.dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja
3. Azra Suljić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja
4. Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača
5. Ranko Radunović, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Oliver Grigić, dipl.ing.arh. - predstavnik Raspisivača
Tehnička komisija:
1. Juraj Kopić, mag.ing.arch. - predstavnik Provoditelja
Tajnik natječaja:
1. Srđan Basrak, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku je:
- odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog urbanističkog rješenja, koje će biti stručna podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku.
Opći ciljevi urbanističko-arhitektonskog natječaja za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice OLT u Osijeku su:
- Urbana obnova i uređenje bivšeg industrijskog kompleksa, a danas zapuštenog središnjeg dijela grada, koji će svojim stambenim, poslovnim, javnim i ostalim funkcijama doprinijeti urbanom povezivanju središta Osijeka.
- Poboljšanje javnih prostora: Stvaranje dobro planiranih i privlačnih javnih prostora koji će poticati socijalne interakcije, rekreaciju i okupljanje građana.
- Povezivanje s okolnim područjem: Osiguravanje povezanosti prostora bivše ljevaonice s okolnim dijelovima grada kako bi se olakšala mobilnost stanovnika, promoviralo održivo kretanje i smanjila potreba za automobilskim prometom. Planirati pješačke komunikacije koje povezuju Sveučilišni kampus na istoku i Vijenac Ivana Meštrovića na zapadu.
- Promicanje korištenja javnog prijevoza, posebice tramvajskog i autobusnog koji se nalaze u neposrednoj blizini, te afirmiranje korištenja željezničkog prometa i mogućnost integracije s javnim gradskim prijevozom.
- Rješavanje prometa u mirovanju vodeći računa o mogućnostima etapne ili fazne izgradnje, te omogućavanjem prijelaznih i privremenih rješenja tijekom realizacije. Ograničiti kolni promet na nužno potreban za funkcioniranje planiranih sadržaja.
- Očuvanje industrijske baštine: Sačuvati i naglasiti povijesne industrijske elemente i zgrade koje su važan dio kulturne baštine grada Osijeka. Pokušati pronaći kreativne načine za prenamjenu starih industrijskih zgrada kako bi zadržale svoj identitet i vrijednost. Uključiti kulturne i edukativne elemente koji će doprinijeti podizanju svijesti o povijesti i važnosti industrijskog naslijeđa OLT-a.
- Diverzitet funkcija: Potaknuti multifunkcionalnost unutar prostora bivše ljevaonice, uključujući stambene, poslovne, javne i društvene namjene.
- Održivost i ekološka osviještenost: Integrirati princip održivog razvoja u planiranju kako bi se postigla energetska učinkovitost, smanjenje otpada i zaštita prirodnih resursa. Promicati zelene tehnologije i ekološki prihvatljive rješenja.
- Funkcionalnost infrastrukture: Osvježiti i poboljšati prometnu i komunalnu infrastrukturu prostora kako bi podržala nove funkcije i aktivnosti.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja su isključeni radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
- Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
- Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
- Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
- Koji nisu u skladu s Programom i ostalim uvjetima Natječaja
Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga) i Programom, pri ocjenjivanju radova valorizirana je uspješnost predloženih urbanističkih rješenja u postizanju ciljeva i zadataka zadanih Programom, što se osobito odnosi na:
- kvalitetu i prepoznatljivost urbanističkog rješenja u smislu prijedloga sveobuhvatne urbane regeneracije prostora bivše ljevaonice, transformacije prostora bivše industrijske zone i stvaranja novog identiteta uz očuvanje industrijske baštine;
- doprinos uspostavljanju i oblikovanju novih javnih površina;
- doprinos uspostavljanju kvalitetnih i sigurnih veza s prostorom kompleksa Sveučilišta i stanovanjem zapadno od obuhvata;
- doprinos uspostavljanju kvalitetnog i sigurnog cestovnog prometa i etapne realizacije planiranih parkirališno - garažnih kapaciteta unutar obuhvata;
- doprinos planiranju i međuodnosu predloženih sadržaja različitih namjena koji će osigurati korištenje prostora tijekom cijelog dana;
- kvalitetno integriranje prostora bivše ljevaonice u kontaktno područje obuhvata – povezivanjem u prometnu mrežu s naglaskom na pješački i biciklistički promet, odabirom oblikovanja i sadržaja, zaštitom vrijednih vizura itd.;
- inovativnost prostornih rješenja, uspješnost u usklađivanju s postavkama zelenih i održivih gradova, kao i u prepoznavanju vrijednosti i potencijala lokacije prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima;
- fleksibilnost urbanističkih rješenja (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju, itd.);
- kvalitetu i usklađenost programa izgradnje i uređenja prostora, predloženih sadržaja i kapaciteta u odnosu na prethodno navedene kriterije, stupanj razrade i provedivost programa izgradnje.

Raspisivač natječaja će izradu prostorno-planske dokumentacije ugovoriti s autorima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete iz natječaja, odnosno osobom ovlaštenom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koju su predložili autori prvonagrađenog rada.
Ponuditelj se obvezuje Urbanistički plan uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku izraditi u mjerilu 1:1000.
Autor je obvezan prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije pridržavati se uputa raspisivača, sudjelovati u cjelokupnom postupku donošenja istog (sudjelovanje u javnoj/javnim raspravama uključujući pripremu odgovora na eventualna pitanja/primjedbe te možebitne dorade), izraditi konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja te u slučaju potrebe istu prezentirati/davati odgovore na eventualna pitanja/primjedbe na sjednici Gradskog vijeća.
Vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji će se naknadno sklopiti na temelju Pravilnika o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Grada Osijeka za nabavu roba usluga i radova, iznosi 24.000,00 eura bez PDV-a i obuhvaća sve poslove potrebne za izradu i donošenje UPU-a prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). U postupku sklapanja ugovora Autor će morati dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% ugovorenog iznosa.

Natječaj je proveden sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014) i Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22), a temeljem obveze provedbe natječaja utvrđene Generalnim urbanističkim planom grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispravak, 1/07-ispravak, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispravak, 4/13-ispravak, 7/14, 11/15, 5/16-ispravak, 2/17, 6A/18-pročišćeni tekst, 13A/20, 4/21, 24/22).

Za Ocjenjivački sud:
Srđan Basrak, tajnik natječaja

Konačno izvješće